Храните деньги
в квадратных метрах
Call Centre:
  • +7 (727) 291-91-31
  • 293-81-87

Объявление

 

«Экспресс Финанс» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы, төмендегі мекенжайда орналасқан: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, 050010, Достық даңғылы, Бөгенбай батыр көшесінің қиылысы, №34а/87а үй, 2-ші пәтер, БСН  060940001883, банктік реквизиттері: "Банк "Bank RBK" АҚ, ЖСК KZ368210339895913809, БСК KINCKZKA, Кбе 15, хабарлайды: Жалғыз акционердің 2016 жылғы 25 сәуірдегі №16/03 шешімімен «Экспресс Финанс» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының «ALMIR CONSULTING» ЖШС (аудиторлық қызметпен айналысуға 27 қараша 1999 жылы берілген №0000014 мемлекеттік лицензиясы) аудиторлық компаниясының аудиторлық тексеру нәтижесі бойынша 2015 жыл үшін жасалған жылдық қаржылық есебі бекітілді.

Сондай-ақ, «Экспресс Финанс» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционердің 2016 жылғы 25 сәуірдегі №16/03 шешімімен 2015 жылдың нәтижесі бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төленбеуі (есептелмеуі) туралы  шешім  қабылданды.

 

 

Акционерное общество «Ипотечная организация «Экспресс Финанс», место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы,  Медеуский район, 050010, пр. Достык, уг.улицы Богенбай батыра, дом 34а/87а,  кв. 2, БИН 060940001883, банковские реквизиты: ИИК KZ368210339895913809 АО "Банк "Bank RBK", БИК БИК KINCKZKA, КБЕ 15, сообщает, что Решением Единственного акционера №16/03 от 25 апреля 2016 года была утверждена годовая финансовая отчетность акционерного общества «Ипотечная организация «Экспресс Финанс» за 2015 год, подтвержденная аудиторской организацией ТОО «ALMIR CONSULTING» (государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000014 от 27 ноября 1999 года).

Также Решением Единственного акционера АО «Ипотечная организация «Экспресс Финанс» №16/03 от 25 апреля 2016 года было решено не выплачивать (не начислять) дивиденды по простым акциям по итогам 2015 года.

 

 

11 мая 2016

Другие новости

01 апреля 2014 года АО "Ипотечная организация "Экспресс Финанс"; была получена лицензия на проведение

2 апреля 2014

Акционерное общество «Ипотечная организация «Экспресс Финанс», место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы,

10 апреля 2017

В этой статье мы рассмотрим, какие нужны документы для ипотеки в 2014 году? Как правило, у финансовых

12 августа 2014

Акционерное общество «Ипотечная организация «Экспресс Финанс», место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы,

11 мая 2016
все новости