Храните деньги
в квадратных метрах
Call Centre:
    • +7 (727) 293-81-87

Объявление

«Экспресс Финанс» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы, төмендегі мекенжайда орналасқан: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, 050010, Достық даңғылы, Бөгенбай батыр көшесінің қиылысы, №34а/87а үй, 2-ші пәтер, БСН  060940001883, банктік реквизиттері: "Банк "Bank RBK" АҚ, ЖСК KZ368210339895913809, БСК KINCKZKA, Кбе 15, хабарлайды: Жалғыз акционердің 2017 жылғы 29 наурыздағы №17/01 шешімімен «Экспресс Финанс» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының «UHY SAPA Consulting» ЖШС-і  (2010 ж. 05 қазанда берілген сериясы МФЮ-2 № 0000069 аудиторлық қызметпен айналысу мемлекеттік лицензиясы) аудиторлық компаниясының аудиторлық тексеру нәтижесі бойынша 2016 жыл үшін жасалған жылдық қаржылық есебі бекітілді.

Сондай-ақ, «Экспресс Финанс» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционердің 2017 жылғы 29 наурыздағы №17/01 шешімімен 2016 жылдың нәтижесі бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төленбеуі (есептелмеуі) туралы  шешім  қабылданды.

 

 

Акционерное общество «Ипотечная организация «Экспресс Финанс», место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы,  Медеуский район, 050010, пр. Достык, уг.улицы Богенбай батыра, дом 34а/87а,  кв. 2, БИН 060940001883, банковские реквизиты: ИИК KZ368210339895913809 АО "Банк "Bank RBK", БИК БИК KINCKZKA, КБЕ 15, сообщает, что Решением Единственного акционера №17/01 от 29 марта 2017 года была утверждена годовая финансовая отчетность акционерного общества «Ипотечная организация «Экспресс Финанс» за 2016 год, подтвержденная аудиторской организацией ТОО «UHY SAPA Consulting» (государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью серия МФЮ-2 № 0000069 от 05 октября 2010 года).

Также Решением Единственного акционера АО «Ипотечная организация «Экспресс Финанс» №17/01 от 29 марта 2017 года было решено не выплачивать (не начислять) дивиденды по простым акциям по итогам 2016 года.

Другие новости

В этой статье мы рассмотрим, какие нужны документы для ипотеки в 2014 году? Как правило, у финансовых

Акционерное общество «Ипотечная организация «Экспресс Финанс», место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы,

01 апреля 2014 года АО "Ипотечная организация "Экспресс Финанс"; была получена лицензия на проведение

Акционерное общество «Ипотечная организация «Экспресс Финанс», место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы,

все новости