Храните деньги
в квадратных метрах
Call Centre:
    • +7 (727) 293-81-87

Объявление

 

«Экспресс Финанс» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы, төмендегі мекенжайда орналасқан: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, 050010, Достық даңғылы, Бөгенбай батыр көшесінің қиылысы, №34а/87а үй, 2-ші пәтер, БСН  060940001883, банктік реквизиттері: "Банк "Bank RBK" АҚ, ЖСК KZ368210339895913809, БСК KINCKZKA, Кбе 15, хабарлайды: Жалғыз акционердің 2016 жылғы 25 сәуірдегі №16/03 шешімімен «Экспресс Финанс» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының «ALMIR CONSULTING» ЖШС (аудиторлық қызметпен айналысуға 27 қараша 1999 жылы берілген №0000014 мемлекеттік лицензиясы) аудиторлық компаниясының аудиторлық тексеру нәтижесі бойынша 2015 жыл үшін жасалған жылдық қаржылық есебі бекітілді.

Сондай-ақ, «Экспресс Финанс» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционердің 2016 жылғы 25 сәуірдегі №16/03 шешімімен 2015 жылдың нәтижесі бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төленбеуі (есептелмеуі) туралы  шешім  қабылданды.

 

 

Акционерное общество «Ипотечная организация «Экспресс Финанс», место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы,  Медеуский район, 050010, пр. Достык, уг.улицы Богенбай батыра, дом 34а/87а,  кв. 2, БИН 060940001883, банковские реквизиты: ИИК KZ368210339895913809 АО "Банк "Bank RBK", БИК БИК KINCKZKA, КБЕ 15, сообщает, что Решением Единственного акционера №16/03 от 25 апреля 2016 года была утверждена годовая финансовая отчетность акционерного общества «Ипотечная организация «Экспресс Финанс» за 2015 год, подтвержденная аудиторской организацией ТОО «ALMIR CONSULTING» (государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000014 от 27 ноября 1999 года).

Также Решением Единственного акционера АО «Ипотечная организация «Экспресс Финанс» №16/03 от 25 апреля 2016 года было решено не выплачивать (не начислять) дивиденды по простым акциям по итогам 2015 года.

 

 

Другие новости

01 апреля 2014 года АО "Ипотечная организация "Экспресс Финанс"; была получена лицензия на проведение

Акционерное общество «Ипотечная организация «Экспресс Финанс», место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы,

Акционерное общество «Ипотечная организация «Экспресс Финанс», место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы,

«Экспресс Финанс» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы, төмендегі мекенжайда орналасқан: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, 050010, Достық даңғылы, Бөгенбай батыр көшесінің қиылысы, №34а/87а үй, 2-ші пәтер, БСН 060940001883, келесі құжаттардың жоғалғандығы және жарамсыз болғандығы туралы хабарлайды: Купондық индекстелген облигациялар шығарылымы Проспектісіне № 8 өзгертулер мен толықтырулар, Акциялар шығарылымының Проспектісіне № 11 өзгертулер мен толықтырулар. Акционерное общество «Ипотечная организация «Экспресс Финанс», место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, 050010, пр. Достык, уг.улицы Богенбай батыра, дом 34а/87а, кв.2, БИН 060940001883, сообщает об утере и недействительности следующих документов: Изменения и дополнения № 8 в Проспект выпуска индексированных купонных облигаций, Изменения и дополнения № 11 в Проспект выпуска акций.

все новости