Храните деньги
в квадратных метрах
Call Centre:
    • +7 (727) 293-81-87
    • +7 (777) 780-40-59 ( WhatsApp)

Объявление

«Экспресс Финанс» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы, төмендегі мекенжайда орналасқан: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, 050010, Достық даңғылы, Бөгенбай батыр көшесінің қиылысы, №34а/87а үй, 2-ші пәтер, БСН 060940001883, банктік реквизиттері: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, ЖСК КZ506017131000000054, БСК HSBKKZKX, Кбе 15, хабарлайды: Жалғыз акционердің 2021 жылғы 09 наурыздағы №21/02 шешімімен «Экспресс Финанс» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының «UHY SAPA Consulting» ЖШС-і (2010 ж. 05 қазанда берілген сериясы МФЮ-2 № 0000069 аудиторлық қызметпен айналысу мемлекеттік лицензиясы) аудиторлық компаниясының аудиторлық тексеру нәтижесі бойынша 2020 жыл үшін жасалған жылдық қаржылық есебі бекітілді.

Сондай-ақ, «Экспресс Финанс» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционердің 2021 жылғы 09 наурыздағы №21/02 шешімімен 2020 жылдың нәтижесі бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төленбеуі (есептелмеуі) туралы шешім қабылданды.

 

 

Акционерное общество «Ипотечная организация «Экспресс Финанс», место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, 050010, пр. Достык, уг.улицы Богенбай батыра, дом 34а/87а, кв. 2, БИН 060940001883, банковские реквизиты: ИИК КZ506017131000000054 АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, КБЕ 15, сообщает, что Решением Единственного акционера №21/02 от 09 марта 2021 года была утверждена годовая финансовая отчетность акционерного общества «Ипотечная организация «Экспресс Финанс» за 2020 год, подтвержденная аудиторской организацией ТОО «UHY SAPA Consulting» (государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью серия МФЮ-2 № 0000069 от 05 октября 2010 года).

Также Решением Единственного акционера АО «Ипотечная организация «Экспресс Финанс» №21/02 от 09 марта 2021 года было решено не выплачивать (не начислять) дивиденды по простым акциям по итогам 2020 года. 

Другие новости

В этой статье мы рассмотрим, какие нужны документы для ипотеки в 2014 году? Как правило, у финансовых

Акционерное общество «Ипотечная организация «Экспресс Финанс», место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы,

Акционерное общество «Ипотечная организация «Экспресс Финанс», место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы,

«Экспресс Финанс» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы, төмендегі мекенжайда орналасқан: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, 050010, Достық даңғылы, Бөгенбай батыр көшесінің қиылысы, №34а/87а үй, 2-ші пәтер, БСН 060940001883, банктік реквизиттері: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, ЖСК КZ506017131000000054, БСК HSBKKZKX, Кбе 15, хабарлайды: Жалғыз акционердің 2019 жылғы 26 наурыздағы №19/02 шешімімен «Экспресс Финанс» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының «UHY SAPA Consulting» ЖШС-і (2010 ж. 05 қазанда берілген сериясы МФЮ-2 № 0000069 аудиторлық қызметпен айналысу мемлекеттік лицензиясы) аудиторлық компаниясының аудиторлық тексеру нәтижесі бойынша 2018 жыл үшін жасалған жылдық қаржылық есебі бекітілді. Сондай-ақ, «Экспресс Финанс» Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционердің 2019 жылғы 26 наурыздағы №19/02 шешімімен 2018 жылдың нәтижесі бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төленбеуі (есептелмеуі) туралы шешім қабылданды. Акционерное общество «Ипотечная организация «Экспресс Финанс», место нахождения: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, 050010, пр. Достык, уг.улицы Богенбай батыра, дом 34а/87а, кв. 2, БИН 060940001883, банковские реквизиты: ИИК КZ506017131000000054 АО «Народный банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, КБЕ 15, сообщает, что Решением Единственного акционера №19/02 от 26 марта 2019 года была утверждена годовая финансовая отчетность акционерного общества «Ипотечная организация «Экспресс Финанс» за 2018 год, подтвержденная аудиторской организацией ТОО «UHY SAPA Consulting» (государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью серия МФЮ-2 № 0000069 от 05 октября 2010 года). Также Решением Единственного акционера АО «Ипотечная организация «Экспресс Финанс» №19/02 от 26 марта 2019 года было решено не выплачивать (не начислять) дивиденды по простым акциям по итогам 2018 года.

все новости